Hakkımızda

MAKALE YAYIN İLKELERİ

Makale Gönderecek Yazarlara Bilgi

Öncelikle, Leges Dergileri’ne gönderilecek çalışmalar, özgün ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yayınlanan çalışmaların yayın hakları Leges Dergilerine aittir. Ancak yayınlanan çalışmaların sorumluluğu ise yazarlarına aittir, dolayısıyla çalışmalardaki görüşler, dergiye mal edilemez ve dergi yönetimi sorumlu tutulamaz. Leges Dergilerine gönderilen çalışmaların aynı dönem içinde, değerlendirilmesi için başka bir yayın organına daha gönderilmemiş olması gerekir. Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dahil toplam 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Kitap incelemeleri 1500-2000 kelime arasında olmalıdır. Araştırma yazıları ise, dipnotlar dahil 5000 kelimeyi geçmemelidir.

Yayın Aşaması

Dergiye gönderilen bir çalışma, önce editör ve yayın kurulunca incelenir. Çalışmanın belirtilen yayın koşullarını taşıyıp taşımadığına bakılır. Çalışmanın, genel olarak dergide “yayınlanmaya değer” olup olmadığına karar verilir. Sonra o çalışmanın, uzmanlık ve ilgi alanlarına göre, hangi hakemlere gönderileceğine karar verilir. Olumlu karar verilen çalışmalar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir.

Bir çalışmanın değerlendirme süresi en fazla 2 aydır. Çalışmaya ilişkin iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda, yazı yayınlanmak üzere sıraya alınır. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda ise, çalışma üçüncü hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir.

Hakemlerden olumlu dönen çalışmalarınsa, değerlendirme raporları doğrultusunda aynen mi, yoksa düzeltildikten sonra mı yayınlanacağına bakılır. Hakemlerin “şartlı” olumlu görüş bildirmeleri durumunda, yazara başvurulur ve yazarın gerekli düzeltmeleri tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme verilen çalışmalar, yazarı veya yazarları tarafından düzeltilmedikçe kesinlikle yayınlanmaz.

Makaleler A4 ebadındaki kâğıda MS Word for Windows işlem programıyla yazılmalı, ayrıca gönderilen yazılar başka bir dergide yayınlanmamış olduğu gibi, yayınlanması için başka bir yayına iletilmemiş de olmalıdır.

Yazar veya yazarlar ön-makale çalışmalarını, editörün e-mail adreslerine (editorbetulkaragoz@gmail.com veya editor@leges.com.tr) göndereceklerdir. Gönderilen ön-makalenin KAPAK sayfasında, yazar veya yazarların “ad - soyad, akademik unvan, çalıştığı kurum, telefon numarası ve elektronik posta adresi”ni belirtmeleri gerekmektedir. Kapak sayfası haricindeki hiçbir sayfada yazar(lar)ın kimliğini belirtecek öğeler bulunmamalıdır. Sayfalar numaralandırılmayacaktır.

Dergiye posta veya doğrudan Editör’e elektronik posta ile ulaşan ön-makaleler bir hafta içinde hakeme gönderilir. Hakem değerlendirme süresi en fazla iki aydır. İki hakem de olumlu rapor bildirmişse, ön-makale, “makale” olarak yayınlanır. Buna karşın hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş bildirmişse; yazı üçüncü hakeme gönderilir ve bir ay içinde hakem raporu istenir. Sonuç 2 veya 3 ay içinde yazara/yazarlara iletilir. Düzeltme varsa yazarın 1 ay içinde düzeltmesini yapıp, yazısını geri göndermesi istenir. Böylece yazı yayın sırasına alınır, derginin basılacak makale sayısı gözetilerek, yazılar sırayla yayınlanır.

Özet (Times New Roman, 12 pt, Kalın)

Özet Microsoft Times New Roman yazı karakteri ile normal 12 punto ile yazılmalı ve 150 kelimeden az olmamakla beraber 200 kelimeyi de geçmemelidir. Özet içinde kaynak ve tablo verilmemelidir. Özetin bitiminde bir satır boşluk bırakılmalıdır ve altına “Anahtar Kelimeler” yazılmalıdır. Makaleler,  Microsoft Times New Roman, normal, 12 punto olarak ve anahtar kelimeler de aynı punto ile aşağıda verildiği gibi yazılmalıdır. Anahtar kelimeler 5 taneyi geçmeyecek şekilde belirtilmelidir.

Örnek: 

Anahtar Kelimeler: Öteki, Sosyal Politika, Yoksulluk, Küreselleşme, Siyaset, Toplum

 Özetler ve anahtar kelimeler üç dilde (Türkçe-İngilizce-Rusça) olmalıdır ve makalenin başında altalta Türkçe-İngilizce-Rusça olarak uygun dildeki ana başlık altında sunulmalıdır. Ana başlığın tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Rusça özet ve anahtar sözcük yazmamış olanların bu eksikleri, metinleri olumlu rapor alması durumunda dergi yönetimi  tamamlanacaktır.

Abstract (İngilizce Özet) (Times New Roman, 12 Punto, Kalın)

Anahtar Kelimeler yazıldıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve ABSTRACT (Times New Roman, 12 punto ve kalın olarak) başlığı konulmalıdır. Başlıktan sonra da 1 satır boşluk bırakılmalı ve Times New Roman, yazı karakteri, normal 12 punto ile özetin İngilizcesi yazılmalıdır. İngilizce özet de, 250 kelimeden az olmamakla beraber 300 kelimeyi de geçmemelidir. Özetin bitiminden sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve “Key Words” başlığıyla anahtar kelimelerin İngilizcesi yazılmalıdır.

Örnek:

Key Words:, Social Policy, Poverty, Globalization, Politics, Society

Giriş (Times New Roman, 12 punto, Kalın)

İngilizce anahtar kelimelerin yazımından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Boşluktan sonra ana metne ait başlıklar unutulmamalı ve 1. seviyedeki başlıklar Times New Roman, 12 punto, Kalın, tüm harfler büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır (ait olduğu başlığın punto büyüklüğünde). 2. seviyedeki başlıklar Times New Roman, 12 punto, Kalın, Kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 3. seviyedeki başlıklar Times New Roman, 12 punto, normal, yalnızca başlığın ilk harfleri büyük ve İtalik olacak şekilde yazılmalıdır.

Boyut

Sayfa yapısının A4 olarak ayarlanıldığından emin olunmalıdır. Marj ayarları: Üst 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, alt 2,5 cm ve satır aralığı da 1,5 olmalıdır.

Ana Başlık

Ana başlık tüm harfler büyük, Times New Roman karakterinde, 12 punto ile ve Kalın olarak yazılmalıdır. Türkçe başlık ve Türkçe özet, altına İngilizce başlık ve İngilizce özet, onun da altına Rusça başlık ve Rusça özet yazılmalıdır. Özetlerden sonra “Giriş” ile ana metine geçilmelidir. Ana metinde Türkiye Türkçesi yoğun olmakla birlikte, İngilizce makalelere de yer verilecektir. Başlığın İngilizcesi de, tüm harfler büyük, Times New Roman, ancak 11 punto ve Kalın olarak yazılmalıdır. Başlık en fazla 10-12 sözcük olmalıdır. Ana başlıklardan sonra bir satır boşluk bırakılması ve anahtar kelimelere yer verilmesi unutulmamalıdır.

Ana başlık dışında, metin içinde ara ve alt başlıkları da kullanmak gerekir. Ana bölümler, ana başlıkla ve hepsi büyük harflerle verilmelidir; tıpkı makalenin genel başlığı gibi. Ara ve alt başlıkların ise, yalnızca ilk harfi büyük harf olmalı ve tamamı koyu yazılmalıdır. Ancak ara başlıktan sonra metin bir alt satırdan satır başı yapılarak başlarken; alt başlıkta başlığın sonuna iki nokta konularak aynı satırdan devam edilmelidir.

Ana Metin

Ana metnin yazımında Times New Roman 12 punto, normal olarak yazılmalı ve satır başlarına 1,25 girinti verilerek metin her iki tarafa da yaslatılmalıdır. Dergiye gönderilecek ana metin içinde, çalışmanın yazarına veya yazarlarına ilişkin herhangi bir bilginin olmaması gerekmektedir. Tablo kullanılmışsa, tablolar numaralı ve üst başlıklı olmalıdır. Ana metin içinde alt başlıklar kullanılmalı ve metnin anlaşılması kolaylaştırılmalıdır. Metnin yazımında, dikkat çekmek ve vurguyu arttırmak için, çift vurgu işareti kullanılmamalıdır. Örneğin doğrudan alıntılarda tırnak veya italik (eğik) yazım kullanılmalı, ikisine birden yer verilmemelidir. Başlıklar dışında, koyu (bold) vurgu yerine, eğik (italik) vurgu kullanılmalıdır. Alt-çizgi de, aynı şekilde mümkün olduğunca hiç kullanılmamalıdır.  Ana metin “Giriş” bölümü ile başlamalı ve “Sonuç” bölümü ile bitirilmelidir. Akademik makalelerde çok fazla biçimsel yaratıcılık ve değişiklik için zorlanmamalıdır. Metin içindeki ek açıklamalarsa, dip not veya son not olarak Microsoft Word programının otomatik dipnot/sonnot verme özelliği kullanılarak verilmelidir.

Kaynak Gösterme

Makalede kullanılan kaynaklar, metin içinde verilmeli, eğer mümkünse kaynak belirtmede dipnot tercih edilmemelidir. Kaynak belirtilirken tek yazar için (Soyad, Yıl: sayfa no), iki yazar için (Soyad1 ve Soyad2, Yıl: sayfa no), ikiden fazla yazar için (Soyad1 ve diğerleri, Yıl: sayfa no) şeklinde gösterilmelidir. Aktarım için (Aktarılan Yazarın Soyadı, Yıl: sayfa no; Aktaran Yazarın Soyadı, Yıl: sayfa no) yazılmalıdır. İnternet kaynakları için (Kurum, internet adresinin tamamı, erişim tarihi: gg/aa/yyyy) şeklinde gösterilmelidir.

Genel kaynakça ise, en arkada verilmeli; aynı ana metin gibi Microsoft Times New Roman, normal, ama 10 punto ile yazılmalıdır. Kaynaklar arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve birinci yazarın soyadına göre sıralandırılmış olmalıdır. Kaynakça ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir:

Dergiler için

Tek Yazarlı ise:

DOĞANAY, Ülkü (2007), “AKP’nin Demokrasi Söylemi ve Muhafazakârlık: Muhafazakâr Demokrasiye Eleştirel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62 (1), 65-88.

İki Yazarlı ise:

AKSOY, Asu ve Kevin ROBINS (1997), “Peripheral Vision: Cultural Industries and Cultural Identities On Turkey”, Environment and Planning A, 29(2), 1937-1952.

Kitaplar için

Tek yazarlı kitaplar için:

KARAGÖZ, Betül (2011), Toplumsal Adalet ve Totalitarizm, Ankara: Divan Kitap.

İki yazarlı kitaplar için:

MOUFFE, Chantal ve Ernesto LACLAU (2008), Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, çev. Ahmet Kardam, İstanbul: İletişim Yayınları.

İkiden fazla yazarlı kitaplar için:

ERKİNER, Engin, A. Uslu, M. Yetiş, M. Okyayuz, Ç. Veysal, M. E. Kardeş, Y. Kılıç ve H.Tüzen (2009), 1900’den Günümüze Büyük Düşünürler, Çetin Veysal (ed.), İstanbul: Etik Yayınları.

Edite edilmiş kitaplar için:

ÜLKÜ, Güler (2004), “Söylem Çözümlemesinde Yöntem Sorunu ve van Dijk Yöntemi”, Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Çiler Dursun (ed.), Ankara: Elips Yayınları, 371-91.

İnternet Kaynakları için:

TUBITAK (2006), http://www.tubitak.gov.tr/ hakkimizda/2004/ek7/EK_7.pdf, (05.05.2006 parantez içinde erişim tarihi yazılmalıdır )

Yazıların Gönderilmesi

Üstteki koşullara uyan Sosyal Bilimlerdeki bütün ön-makaleler, yayınlanmak üzere dergiye gönderilebilir. Böylece makale yayınlama sürecine önemli bir adım atılır..

Kapak doldurulup, üzeri isimsiz haldeki ön-makale ile birlikte ek-dosya biçiminde, dergi editörünün elektronik posta adresine (editorbetulkaragoz@gmail.com veya editor@leges.com.tr) doğrudan yollanmalıdır.